विभागहरू

विभागहरू

क. संस्कार, संस्कृति र दर्शन

 • अतीत मुखिया – संयोजक
 • गणेश राई – सदश्य
 • शान्ति देवान – सदश्य

ख. इतिहास र अनुवाद

 • मोतिकला सुब्बा देवान – संयोजक
 • बलिराज कम्बु – सदस्य
 • शंकर सम्पाङ राई – सदस्य

ग. भाषा साहित्य

 • विक्रम सुब्बा – संयोजक
 • अमर तुम्याङ – सदस्य

घ. अर्थिक तथा समग्र व्यवस्थापन

 • विक्रम सुब्बा – संयोजक
 • कृष्णकुमारी सुब्बा – सदश्य
 • खेमराज मादेन – सदश्य